Pravidla a podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento dokument slouží jako všeobecné obchodní podmínky, které upravují právní vztahy vznikající při prodeji vstupenek na Akci mezi Prodávajícím a Kupujícím.

DEFINICE

 1. Pro účely těchto VOP se stanovují následující definice:
  1. Akcí se rozumí veletrh či jiná akce, jež pořádá Prodávající.
  2. Kupujícím se rozumí osoba, jež s Prodávajícím uzavírá Smlouvu, jejíž obsah se řídí těmito VOP.
  3. Kontaktem se rozumí e-mail czechonlineexpo@czechonlineexpo.cz
  4. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  5. Prodávajícím se rozumí společnost EDU CREW s.r.o., IČO 061 88 001, se sídlem U Bechyňské dráhy 2932, 390 02 Tábor, zapsaná pod sp. zn. C 26380 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích.
  6. Smlouvou se rozumí závazek mezi Prodávajícím a Kupujícím, na základě které Kupující od Prodávajícího nakupuje zboží či služby dle těchto VOP.
  7. Spotřebitelem se rozumí osoba, která uzavírá Smlouvu s Prodávajícím a není podnikatelem.
  8. Stránkami se rozumí internetové stránky www.czechonlineexpo.cz
  9. VOP se rozumí tyto obchodní podmínky Prodávajícího.

INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

 1. S ohledem na to, že Smlouva může být uzavírána se Spotřebitelem, dovolujeme si přehledně uvést následující informace:
  1. Cena a platba. Cena je uvedena u konkrétní položky na Stránkách, přičemž nedochází ke přizpůsobování ceny osobě spotřebitele na základě automadzovaného rozhodování.
  2. Kodexy chování. Prodávající není vázán žádnými kodexy chování.
  3. Odstoupení od smlouvy. Informace, které se týkají nemožnosd odstoupit od Smlouvy, jsou uvedeny v čl. 8 VOP.
  4. Jazyk smlouvy. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a Smlouva se taktéž uzavírá v českém jazyce.
  5. Komunikace a doručování. Kupující uzavřením Smlouvy souhlasí, že mu Prodávající může doručovat na adresu elektronického kontaktu, kterou uvede v rámci procesu sjednávání Smlouvy.
  6. Mimosoudní řešení sporu. V případě, že jste Spotřebitelem, máte právo využít tzv. mimosoudního řešení sporu. Bližší informace o tomto řízení najdete v odst. 12.2 VOP.
  7. Stížností a řešení sporů. Bližší informace, které se týkají způsobu řešení sežnose a sporů jsou uvedeny čl. 12 VOP.
  8. Totožnost a kontakty. Kontakty a idendfikační údaje Prodávajícího jsou uvedeny výše v čásd, která se týká definic.
  9. Trvání smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu určitou.
  10. Záloha. Nechceme po Vás žádnou zálohu.
  11. Způsob uzavření smlouvy. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, a to na dálku prostřednictvím Stránek či e-mailu, a to s použiem komunikačních prostředků na dálku, s čímž uzavřením Smlouvy Kupující souhlasí. Náklady, které jsou s em spojené, si obě strany nesou sami. Smlouva je pak archivována u Prodávajícího, přičemž Kupující k ní nemá přístup.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Kupující může zakoupit vstupenky na Akci na základě Smlouvy uzavřené s Prodávajícím.
 2. Smlouva může být uzavřena následujícím způsobem:
  1. Kupující zvolí příslušnou vstupenku na Akci, vyplní na Stránkách objednávkový formulář, při jehož odeslání souhlasí s obsahem těchto VOP. Zasláním potvrzení ze strany Prodávajícího se považuje Smlouva za uzavřenou. Nebo
  2. Smluvní strany uzavřou Smlouvu v listinné podobě či prostřednictvím e-mailu, přičemž přílohou takové Smlouvy budou tyto VOP.
  3. Smluvní strany uzavřou Smlouvu (zejména v případě dokoupení VIP vstupů či jiných položek nabízených Prodávajícím) jiným vhodným způsobem.
 3. Ve vztahu k uzavírání Smlouvy platí, že:
  1. Kupující se zavazuje uvádět při sjednání Smlouvy pouze pravdivé a úplné informace.
  2. Kupující je povinen zkontrolovat, že mu byla doručena vstupenka, a to i
   v případě, pokud byla Vstupenka kupována pro třetí osobu, přičemž
   v takovém případě se považují tyto VOP takovou třetí osobu za akceptované;
  3. Smluvní strany vylučují modifikované přijee nabídky k uzavření Smlouvy, tedy Smlouva nemůže být uzavřena přijeem s dodatkem či odchylkou; takové právní jednání se považuje za nový návrh.
  4. Smluvní strany vylučují závaznost a platnost jiných obchodních podmínek, než jsou tyto VOP;
  5. Prodávající není povinen Smlouvu uzavřít

OBSAH SMLOUVY

 1. Zakoupením vstupenek na Akci vzniká právo Kupujícího zúčastnit se Akce. Veškeré detaily o Akci, včetně informací o začátku, konci, programu, místu a lokalitě, jakož i dalších informací a pokynů jsou uvedeny na Stránkách.
 2. Vstupenka je nepřenosná, přičemž Kupující nemá nárok na převedení vstupenky na třee osobu bez souhlasu Prodávajícího.
 3. Pro vyloučení pochybností platí, že Prodávající negarantuje program Akce, který semůže změnit, stejně tak jako případní řečníci či další parametry. Prodávající si vyhrazuje upravit parametry Akce bez povinnosti informovat Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že Akci navštěvuje větší počet lidí a vpuštění do areálu může být ztíženo. Prodávající tak negarantuje Kupujícímu, že ho v pustí na Akci v předmětný čas.
 4. Kupující se zavazuje účastní na Akci dodržovat pravidla slušného chování a pokyny Prodávajícího či jím pověřených osob, stejně tak pravidla areálu, ve kterém je Akce pořádána. Kupující se zavazuje nenarušovat hladký průběh akce.
 5. Kupující bere na vědomí, že účast na Akci jej neopravňuje k propagační činnosti Kupujícího či jakékoliv třetí strany, tedy zejména že není oprávněn umísťovat v prostorách areálu jakékoliv marketingové a propagační materiály. V případě porušení tohoto ustanovení se Kupující považuje za vystavovatele a může mu být uložena smluvní sankce, včetně náhrady újmy a vydání bezdůvodného obohacení.
 6. Kupující bere na vědomí, že zakoupením vstupenek souhlasí s em, že Prodávající bude na Akci pořizovat kontextuální fotografie, které nebudou určeny k idendfikaci účastníků. Pořízené fotografie budou využívány pouze v nezbytné míře pro účely propagace akce na sociálních síech a internetu.

DORUČENÍ VSTUPENEK

 1. Vstupenky na Akci budou doručeny prostřednictvím adresy pro elektronickou komunikaci uvedenou při sjednání Smlouvy, a to po uhrazení příslušné ceny.
 2. Vstupenka bude na místě Akce vyměněna za fyzický nosič, jež bude obsahovat jméno a příjmení Kupujícího. Kupující se zavazuje mít fyzické nosič vstupenky v areálu vždy u sebe, přičemž Kupující bere na vědomí, že v opačném případě nemusí být na Akci vpuštěn, či může být Prodávajícím či jím pověřenou osobou vykázán.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena vstupenek na Akci je uvedena na Stránkách. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH i s DPH.
 2. Cena může být hrazena:
  1. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího, který je uveden v platebních instrukcích či na faktuře, kterou Prodávající obdrží v potvrzujícím e-mailu; nebo
  2. bezhotovostně prostřednictvím platební karty.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující bere na vědomí, že Akce se odehrává v určitém a konkrétním termínu, přičemž v souladu s § 1837 písm. j) Občanského zákoníku Prodávající nemá právo na odstoupení od smlouvy.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva z vadného plnění se řídí Občanským zákoníkem.
 2. Pro vyloučení pochybnose plae, že za vadu nelze považovat nespokojenost Kupujícího s programem či průběhem Akce.

ODPOVĚDNOST A NÁHRADA ŠKODY

 1. Prodávající v maximální možné míře povolené zákonem vylučuje svoji povinnost k náhradě újmy, která může Kupujícímu v souvislosd se Smlouvou či účasd na Akci vzniknout.

PRÁVNÍ REŽIM

 1. Tyto VOP a Smlouva, která podle VOP vznikne, se řídí českým právem, a to zejména Občanským zákoníkem, a to v případě, že by Smlouva obsahovala mezinárodní prvek. Touto volbou práva nejsou dotčena příslušná ustanovení zákona, který chrání Spotřebitele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory smírně. Pakliže se nepodaří případný spor řešit smírně, sjednávají si smluvní strany příslušnost českých soudů, které bude věc řešit podle českého práva.
 2. Mimo postup uvedený v předchozích odstavcích máte jako Spotřebitelé samozřejmě právo využít mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, k jehož řešení je příslušná Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz/cs.
 3. V případě, že nejste z České republiky, můžete se obrádt na Plapormu pro řešení on- line sporů na adrese ec.europa.eu/consumers/odr, popřípadě se obrádt na Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz, jež je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

SALVÁTORKSÁ KLAUZULE

 1. V případě, že vyjde najevo, že některé ustanovení VOP či Smlouvy je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůli Smluvních stran neúčinným nebo jakkoliv neaplikovatelným, nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (např. z důvodu změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení VOP či Smlouvy.
 2. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení jiným ustanovením tak, aby byl zachován a naplněn účel VOP či Smlouvy.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů se řídí zásadami zpracování, jež jsou umístěny zde.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupující na sebe přebírá nebezpeční změny okolnose ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 2. Prodávající je oprávněn postoupit práva založená Smlouvou na třee osobu.
 3. Tyto VOP jsou účinné od 1.4. 2024.