Děkujeme všem za návštěvu Czech On-line Expo 2023.

Příští ročník proběhne 27.-28. února 2024 na stejném místě.

Video záznamy z přednášek jsou zveřejněny na https://www.eshoptube.cz/kolekce/8-czech-on-line-expo-2024.

Pravidla a podmínky

pro prodej vstupenek na konferenci a veletrh Czech On-line Expo 2024 prostřednictvím internetového prodeje společnosti OnCon s.r.o., se sídlem Pražák 129, 389 01 Vodňany, IČ: 04142608, DIČ: CZ04142608 (dále také jako "Ochodní podmínky").

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POJMY

1.1 OnCon s.r.o., se sídlem Pražák 129, 389 01 Vodňany, IČ: 04142608, DIČ: CZ04142608, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24968, zastoupená Ing. Janem Kaliankem a E-shopové vzdělávání s.r.o., se sídlem Pražák 129, 389 01 Vodňany, IČ: 06188001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26380, zastoupená Ing. Janem Kaliankem, dále také jen "Společnost" nebo "Společnosti", vydává tyto obchodní podmínky.

1.2 Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na konferenci a veletrh Czech On-line Expo 2024, konající se 27. - 28. února 2024 v PVA EXPO Praha - Letňany.

II. PRODEJ VSTUPENEK

2.1 Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek výzvu k podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy na prodej vstupenek na Czech On-line Expo 2024, případně video záznamů přednášek, které budou na Czech On-line Expo 2024 pořízeny (dále jen "Soubor videí"). Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), se nepoužije.

2.2 Zájemce o koupi vstupenky a/nebo Souboru videí (dále jen „Navrhovatel“) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Společnosti, dostupného ze stránek www.czechonlineexpo.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou konferenci a veletrh (dále také jen "Objednávka").

2.3 Objednávkou dává Navrhovatel souhlas s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami uvedenými na webové stránce www.czechonlineexpo.cz. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 NOZ součást obsahu smlouvy.

2.4 Kupní smlouva o prodeji vstupenek a/nebo Souboru videí je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Společností, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce.

2.5 S ohledem na charakter akce se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. NOZ.

2.6 Kupní cenu je možno zaplatit online platební kartou nebo převodem na bankovní účet Společnosti na základě vystavené výzvy k platbě. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny 7 dnů od data vystavení výzvy k platbě.

III. CENA VSTUPENEK

3.1 Cena jedné vstupenky je proměnná a to podle druhu návštěvníka a data, ve kterém je vstupenka objednána. Vždy platí, že se cena zvyšuje, jakmile nastane podmínka dosažení určitého data.

Společnost OnCon s.r.o. je plátcem DPH, a proto bude k ceně připočteno DPH v zákonné výši. Společnost E-shopové vzdělávání s.r.o. není plátce DPH.

3.2 Storno vstupenky a účastni na veletrhu je možné, ale poplatek za provedení storna je ve výši 50 % ceny vstupenky, v případě uplatnění tohoto práva u Společnosti nejpozději do 31. ledna 2024 (včetně). Všechny vstupenky vrácené po 1. únoru 2024 (včetně) jsou zatíženy storno poplatkem, který činí 100 % z ceny zakoupené vstupenky. Od zaplacené částky za vstupenku se odečte storno poplatek a přeplatek se vrátí na bankovní účet popř. platební kartu.

3.3 Od 1. února 2024 (včetně) se zaplacená částka za vstupenky nevrací a je možná pouze změna účastníka podle oddílu IV těchto obchodních podmínek.

3.4 V případě zrušení akce náleží kupujícím plná náhrada ceny vstupenek.

IV. OBJEDNÁVKA VSTUPENEK

4.1 Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů objednávkového systému.

4.2 Vstupenka je vázána na účastníka, fyzickou osobu, uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenky. Účastníka lze na žádost změnit, nejvýše však dvakrát.

4.3 Žádost o změnu účastníka je možno bezplatně podat nejpozději dne 31. ledna 2024. Od 1. února 2024 je tato změna zpoplatněna 10% z ceny vstupenky.

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na adrese https://www.czechonlineexpo.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.

VI. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

6.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, který je dostupný na adrese https://www.czechonlineexpo.cz/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju-a-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.

6.2     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VII. DORUČOVÁNÍ

7.1 Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

VIII. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

8.1 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

8.2 Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30.03.2023.

8.3 Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

8.4 Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém. Pro interpretaci těchto obchodních podmínek pro případ odlišnosti jazykových verzí jsou závazné podmínky české.

IX. OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ NA VELETRHU

9.1 Po uhrazení získává účastník vstupenku s identifikačním kódem. Pro vstup na veletrh je nutné, aby měl vstupenku (přidělený kód) při sobě a použil ho při každém průchodu turnikety - a to jak při vstupu dovnitř, tak i ven. S takovouto vstupenkou (kódem) je oprávněn účastník k volnému pohybu na veletrhu, resp. konferencích, a účastník je povinen tuto vstupenku nosit po celou dobu účasti na akci při sobě. Takový vstupenka je vázána na fyzickou osobu - jednoho konkrétního účastníka a je nepřenosná = není možné ji použít více osobami a to ani v rámci dvou dnů.

9.2 Nebude-li účastník mít vstupenku u sebe, je oprávněn pořadatel (zástupce pořadatele) takového účastníka z akce vykázat.

9.3 Na vstupence bude uvedeno jméno a v QR kódu (nebo čárovém kódu) budou zakódovány další údaje a kontakty účastníka konference a veletrhu.

9.4 Pořadatel je oprávněn QR kód či čárový kód snímat při vstupu do výstavní haly, konferenční haly, konferenčních sálů apod. a to nejen z důvodu kontroly účastníků a jejich oprávnění ke vstupů do jednotlivých prostor. Účastník musí zástupcům pořadatele načtení údajů ze vstupenky umožnit, jinak nemusí být do určeného místa/prostor vpuštěn.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Závazky Společnosti vůči Navrhovatelům stejně jako případné nároky Navrhovatelů vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho roku.

10.2 Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah oddílu III těchto podmínek, zejména cenu vstupenky.

10.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

10.4 Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

 

Vodňany, dne 12. srpna 2022