Informace o zpracování osobních údajů

1. CO JE TOTO ZA DOKUMENT?

Vrámci prodeje vstupenek (a partner pro vystavovatele) potřebujeme Vaše osobní údaje ktomu, abychom mohli Vám vstupenky dodat (či s Vámi prostě uzavřít smlouvu) a vy se zúčastnit našich akcí. Vsouvislosti stím tak dochází ke zpracování osobních údajů, přičemž vtomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.

2. KDO JSTE?

Jsme obchodní společnost EDU CREW s.r.o., IČO 061 88 001, se sídlem U Bechyňské dráhy 2932, 390 02 Tábor, zapsaná pod sp. zn. C 26380 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích a jsme pořadateli Czech Online Expo.

3. CO V TOMTO DOKUMENTU NALEZNU?

Vtomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje vsouvislosti sprodejem vstupenek na Czech Online Expo, jakož i vsouvislosti sVaší účastí na naší akci, popřípadě související s pronájmem plochy pro vystovavatele.

4. CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje jsou informace, které o Vás zpracováváme. Jedná se tedy o informace, které nám buď sami sdělíte, nebo je o Vás nějakým způsobem získáme (např. při používání naší aplikace). Samotné osobní údaje se pak dělí do jednotlivých kategorií, které mohou být např.:

Kategorie Příklad
Identifikační údaje Např. jméno, příjmení, titul, přezdívka.
Adresní údaje Např. název obce, ulice, číslo popisné či evidenční číslo, PSČ.
Kontaktní údaje Např. e-mail, telefonní číslo, přezdívka na sociálních sítích.
Platební údaje Např. fakturační údaje či číslo účtu.
Informace o používání aplikace Např. logy a aktivita vrámci služby.
Obsah komunikace Např. obsah naší komunikace či Vašich zpráv.

Ne vždy dochází ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu. Vždy záleží na konkrétní situaci.

5. CO VÁS OPRAVŇUJE K TOMU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Buďte ujištěni, že Vaše osobní údaje zpracováváme vždy vsouladu sGDPR, a to vždy na základě platného právního titulu. Dle čl. 6 GDPR můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze vpřípadě, že:

To, na základě čeho zpracováváme Vaše osobní údaje vkonkrétním případě, naleznete níže.

6. JAK ZPRACOVÁVÁTE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE V PŘÍPADĚ NÁKUPU VSTUPENEK?

Pokud chcete zakoupit vstupenky na naši akci, potřebujeme ktomu Vaše osobní údaje.

Vtakovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje za následujícími účely:

Účel Rozsah Právní titul Doba zpracování
Uzavření smlouvy o prodeji vstupenek, včetně související komunikace a umožnění přístupu na akci Identifikační údaje Kontaktní údaje Adresní údaje Platební údaje Nezbytnost pro splnění smlouvy (popřípadě oprávněný zájem správce vpřípadě že zastupujete právnickou osobu) Po dobu trvání smlouvy a následně 3 roky po jejím ukončení (základní údaje o smluvních vztahu po dobu 10 let)
Oslovování prostřednictvím e-mailu a telefonu ohledně nabídek produktů a služeb, které jsou obdobné zakoupeným produktům a službám Identifikační údaje Kontaktní údaje Informace o zakoupených službách a produktech Tzv. zákaznická výjimka Po dobu trvání smlouvy a následně 3 roky po jejím ukončení
Zasílání nabídek, newsletterů, a dalších informací správce, včetně nabídek třetích stran a to upravených na míru dle toho, co by se Vám mohlo líbit Identifikační údaje Kontaktní údaje Údaje o Vašich zájmech Souhlas Do odvolání souhlasu

Je Vašim svobodným rozhodnutím, jestli nám výše uvedené osobní údaje svěříte. Pravdou však je, že bez nich sVámi nedokážeme uzavřít smlouvu a umožnit účast na naší akci. Pro nákup vstupenek není povinné nám udělovat souhlas se zasíláním obchodních sdělení – stejně tak můžete kdykoliv vyloučit i zákaznickou výjimku.

Zákon nám totiž umožňuje Vám (jako našim zákazníkům) zaslat newsletter, který se týká koupeného zboží – tedy vstupenek. V souvislosti s tím Vám budeme moc rádi zasílat bližší informace, které se týkají naší akce, včetně informací o řečnících, vystavovatelích a celkově o věcech, na které se můžete těšit, nebo které by se Vám mohly v souvislosti s akcí líbit.

7. JAK ZPRACOVÁVÁTE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE V PŘÍPADĚ PRONÁJMU REKLAMNÍ PLOCHY PRO STÁNKY?

V případě, že chcete na Czech Online Expo vystavovat svůj stánek, potřebujeme za tím účelem s Vámi uzavřít smlouvu. K uzavření a plnění takové smlouvy pak potřebujeme Vaše osobní údaje.

Vtakovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje za následujícími účely:

Účel Rozsah Právní titul Doba zpracování
Uzavření smlouvy o pronájmu reklamní plochy k vystavování či obdobné smlouvy, včetně související komunikace Identifikační údaje Kontaktní údaje Adresní údaje Platební údaje Nezbytnost pro splnění smlouvy (popřípadě oprávněný zájem správce vpřípadě že zastupujete právnickou osobu) Po dobu trvání smlouvy a následně 3 roky po jejím ukončení (základní údaje o smluvních vztahu po dobu 10 let)
Oslovování prostřednictvím e-mailu a telefonu ohledně nabídek produktů a služeb, které jsou obdobné zakoupeným produktům a službám Identifikační údaje Kontaktní údaje Tzv. zákaznická výjimka Po dobu trvání smlouvy a následně 3 roky po jejím ukončení
Zasílání nabídek, newsletterů, a dalších informací správce, včetně nabídek třetích stran a to upravených na míru dle toho, co by se Vám mohlo líbit Identifikační údaje Kontaktní údaje Údaje o Vašich zájmech Souhlas Do odvolání souhlasu

Je Vašim svobodným rozhodnutím, jestli nám výše uvedené osobní údaje svěříte. Pravdou však je, že bez nich sVámi nedokážeme uzavřít smlouvu a umožnit účast na naší akci. Pro uzavření smlouvy není povinné nám udělovat souhlas se zasíláním obchodních sdělení – stejně tak můžete kdykoliv vyloučit i zákaznickou výjimku.

8. PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁTE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu, nikdy ne déle, než opravdu potřebujeme. Veškeré doby zpracování naleznete vždy u příslušného účelu výše.

9. KOMU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPŇUJETE?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme třetím osobám pouze vpřípadě, že nám to ukládá zákon, nebo ktomu dochází na základě zpracovatelské smlouvy. Níže uvádíme kategorii příjemců, přičemž vždy Vám velmi rádi dáme konkrétní informaci o konkrétních příjemcích:

Příjemce Účel zpřístupnění
Poskytovatel e-mailinového nástroje Pro účely rozesílky našich e-mailů využíváme poskytovatele, jež se stará o jejich posílání.
Účetní software Pro účely tvorby a správy dokladů využíváme služby třetích stran.
Účetní, daňový a právní poradci S ohledem na naše zákonné povinnosti používáme služby třetích stran, které mohou mít k osobním údajům přístup.
Hostingová společnost Vaše data jsou uložena u třetí strany, jež je v pozici zpracovatele osobních údajů.

10. JAKÁ MÁM PRÁVA SPOJENÁ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Sohledem na skutečnost, že zpracováváme Vaše osobní údaje, máte vůči nám různá práva, o jejichž obsahu, podmínkách uplatnění a omezeních bychom Vás chtěli informovat.

10.1 Právo na přístup

Prakticky kdokoliv má právo nás oslovit a získat od nás potvrzení, zda zpracováváme či nezpracováváme jeho osobní údaje. Nadto máte kdykoliv právo požádat nás o bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů, jako jsou účely zpracování, kategorie dotčených údajů, příjemci, doba zpracování, Vaše práva apod.

Stejně tak máte právo od nás získat kopii veškerých osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Jediný důvod, proč bychom Vám neměli vyhovět, je situace, kdy by se to nepříznivě dotklo práv a svobod jiných osob, resp. subjektů údajů.

10.2 Právo na opravu

Pokud byste zjistili, že zpracováváme Vaše osobní údaje nepřesně (např. máme starou adresu, kontaktní údaje apod.), máte vždy právo nás požádat o to, abychom nepřesné údaje opravili, popřípadě doplnili na základě Vašeho dodatečného prohlášení.

10.3 Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po námi určenou dobu a poté je ihned mažeme. Vedle toho máte však právo nám napsat, abychom Vaše osobní údaje vymazali vpřípadě, že nastane jeden ztěchto důvodů

Ne ve všech případech Vám však můžeme vyhovět. Někdy existují důvody, pro které bychom si měli Vaše osobní údaje ponechat vpřípadě, kdy je to nezbytné:

10.4 Právo na omezení zpracování

Pakliže nás o to požádáte, přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje, resp. je ponecháme uložené, ale jinak je zpracovat nebudeme. Tomuto právu se říká „právo na omezení zpracování“ a můžete ho využít pouze vnásledujících případech, kdy:

10.5 Právo na přenositelnost

Vpřípadě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně a zpracování je založeno na souhlasu nebo nezbytnosti pro splnění smlouvy, máte právo na tzv. přenositelnost. Právo na přenositelnost Vám zaručuje, že údaje, které jste nám poskytli, Vám předáme vběžně používaném a strojově čitelném formátu, popř. tato data předáme jinému správci, kterého nám označíte.

10.6 Právo na námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu

Vpřípadě, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování odůvodněnou námitku. Vpřípadě zpracování pro účely přímého marketingu nemusíte žádost odůvodňovat a my vsouladu sGDPR ihned přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat.

Tak je tomu například vpřípadě, kdy Vám zasíláme obchodní sdělení o obdobných produktech či službách, které jste u nás nakoupili, tedy na základě tzv. zákaznické výjimky. Pokud si toto nepřejete, dejte nám vědět na mail czechonlineexpo@czechonlineexpo.cz, popřípadě nám tuto informaci sdělte na příslušném místě při registraci či objednávce a my tak nebudeme činit, popřípadě stím přestaneme. Stejně tak můžete vrámci našich obchodních sdělení použít odkaz pro odhlášení, který je uveden na konci e-mailu.

Vostatních případech máme právo Vaši námitku přezkoumat a posoudit, zda Vaše práva mají přednost před naším oprávněným zájmem.

10.7 Právo na odvolání souhlasu

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte samozřejmě právo souhlas kdykoliv odmítnout a vzít zpět. Vtakovém případě již nebudeme pokračovat sdalším zpracováním a pokud nám zákon vtom nebude bránit, tak Vaše osobní údaje smažeme.

Pokud však budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i na základě jiného právního titulu, nemáme povinnost (někdy ani nesmíme) dané osobní údaje smazat.

10.8 Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte pochopitelně právo obrátit se se stížností kdozorovému úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

11. JAK MOHU UPLATNIT VÝŠE UVEDENÁ PRÁVA?

Pakliže byste chtěli uplatňovat svoje práva, napište nám prosím na e-mail czechonlineexpo@czechonlineexpo.cz, popřípadě nastavení ve Vašem uživatelském účtu, pakliže to pro dané právo umožňuje.

12. PŘEDÁVÁTE OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EU?

Nepředáváme.

13. POUŽÍVÁTE V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ?

Nikoliv