Veřejné obchodní podmínky pro vystavovatele na Czech On-line Expo

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento dokument slouží jako všeobecné obchodní podmínky, které upravují právní vztahy mezi Pořadatelem na straně jedné a Vystavovatelem na straně druhé, a to v souvislosti se Smlouvou, jejímž předmětem je poskytnutí výstavní plochy.

 

2. DEFINICE

2.1. Pro účely těchto VOP se stanovují následující definice:

2.1.1. Akcí se rozumí Czech Online Expo, jejíž bližší informace jsou uvedeny na Stránkách.

2.1.2. Cenou se rozumí cena za poskytnutí Výstavních plochy, popřípadě poskytnutí dalších služeb, jejíž výše je uvedena ve Smlouvě.

2.1.3. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.4. Pořadatelem se rozumí společnost EDU CREW s.r.o., IČO: 061 88 001, se sídlem U Bechyňské dráhy 2932, 390 02 Tábor, zapsaná pod sp. zn. C 26380 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

2.1.5. Předpisy se rozumí zejména Informace o rizicích (dostupné zde https://www.czechonlineexpo.cz/files/COE_informace_o_rizicich.pdf) a Provozně bezpečnostní řád (https://www.czechonlineexpo.cz/files/COE_provozne-bezpecnostni-rad.pdf) a další dokumenty na stránkách https://www.pvaexpo.cz/cs.

2.1.6. Smlouvou se rozumí smlouva mezi Pořadatelem a Vystavovatelem, jejíž předmětem je zejména poskytnutí výstavní plochy Vystavovateli a poskytnutí souvisejících služeb dle dohody Smluvních stran.

2.1.7. Smluvními stranami se rozumí Pořadatel a Vystavovatel.

2.1.8. Stánkem se rozumí stánek Vystavovatele, jež bude Pořadatelem nebo Vystavovatelem umístěn na Výstavní ploše.

2.1.9. Stránkami se rozumí https://www.czechonlineexpo.cz/pro-vystavovatele.

2.1.10. VOP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Pořadatele.

2.1.11. Výstavní plochou se rozumí plocha, kterou Pořadatel poskytne Vystavovateli na základě Smlouvy v rámci budovy areálu výstaviště PVA EXPO na adrese Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany určené Pořadatelem.

2.1.12. Vystavovatelem se rozumí fyzická osoba podnikající či právnická osoba, jež s Pořadatelem uzavírá Smlouvu.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouva mezi Pořadatelem a Vystavovatelem se uzavírá prostřednictvím vyplnění formuláře na Stránkách, a to na základě komunikace mezi Pořadatelem a Vystavovatelem.

3.2. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o uzavření Smlouvy spolu se zálohou fakturou Vystavovateli prostřednictvím e-mailu. Pro vyloučení pochybností platí, že Smlouvy je uzavřena s rozvazovací podmínkou, kdy Smlouva zaniká okamžikem, kdy se Vystavovatel dostane do prodlení s úhradou zálohové faktury. 

3.3. Smluvní strany se mohou v rámci Smlouvy dohodnout na rezervačním poplatku, po jehož uhrazení budou po stanovenou dobu Smluvní strany v dobré víře jednat o bližších požadavcích, jež se týkají Výstavní plochy, Stánku či doplňkových služeb. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou ve stanovené době na dalším obsahu Smlouvy, předmětná Smlouva zaniká, přičemž uhrazený rezervační poplatek se nevrací a ponechává se Pořadateli.

3.4 Smluvní strany se mohou dohodnou na objednání i jiných služeb, jež související s Akcí.

3.5 Ve vztahu k uzavírání Smlouvy platí, že:

3.5.1. Vystavovatel se zavazuje uvádět při sjednání Smlouvy pouze pravdivé a úplné informace.

3.5.2. Smluvní strany vylučují modifikované přijetí nabídky k uzavření Smlouvy, tedy Smlouva nemůže být uzavřena přijetím s dodatkem či odchylkou; takové právní jednání se považuje za nový návrh.

3.5.3. Smluvní strany vylučují závaznost a platnost jiných obchodních podmínek, než jsou tyto VOP;

3.5.4. Pořadatel není povinen Smlouvu uzavřít;

3.5.5. Smluvní strany mohou uzavřít Smlouvu i jiným způsobem, ze kterého bude patrný obsah Smlouvy a jehož součástí budou tyto VOP.

 

4. BLIŽŠÍ PODMÍNKY K AKCI

4.1. Vystavovatel se zavazuje, že v rámci plnění Smlouvy bude respektovat oborové zaměření Akce a zavazuje se tomu přizpůsobit svoji prezentaci. V souvislosti s tím, se Vystavovatel zavazuje, že:

4.1.1. nebude rušit či žádným způsobem omezovat ostatní vystavovatele a výstavní plochy;

4.1.2. bude dodržovat dobré mravy a nebude narušovat průběh Akce;

4.1.3. nebude umísťovat jakékoliv reklamní či propagační materiály mimo svoji Výstavní plochu (zejména prostřednictvím nálepek či jiného polepu, tiskovin ve veřejném prostoru, či jejich rozdávání mimo svoji Výstavní plochu), pokud se Smluvní strany nedohodnou výslovně jinak;

4.1.4. jeho reklamní a propagační materiály nebudou zasahovat do práv třetích osob či porušovat legislativu a dobré mravy;

4.1.5. zajistí, aby veškeré marketingové a propagační aktivity, včetně marketingových materiálů či hostesek, probíhaly a byly umístěny pouze v rámci jeho Výstavní plochy a nikoliv za jeho hranicí, pokud se Smluvní strany nedohodnou výslovně jinak;

4.1.6. neposkytne Výstavní plochu žádné třetí osobě, pokud se výslovně Smluvní strany nedohodnou jinak.

4.2. Pořadatel se zavazuje zajistit Vystavovateli základní služby spojené s poskytnutím Výstavní plochy, jako je poskytnutí elektrické energie, internetového připojení, zařazení do veletržního průvodce, mapy vystavovatelů a dohodnutý počet vstupenek, a to dle informací uvedených ve Smlouvě.

4.3. Vystavovatel se zavazuje poskytnut Pořadateli veškerou součinnost k zajištění hladkého průběhu Akce a splnění Smlouvy. Za tím účelem se zavazuje zejména poskytovat veškeré vyžádané materiály a podklady včas a v termínu, jež určí Pořadatel. Následky marného uplynutí lhůty k poskytnutí součinnosti (zejména nezařazení do tiskových a marketingových materiálů) nese výhradně Vystavovatel, přičemž tato skutečnost nemá žádný vliv na splatné a nesplatné pohledávky Pořadatele vůči Vystavovateli.

4.4. Vystavovatel bere na vědomí, že Pořadatel negarantuje účast návštěvníků na Akci, přednášce či ve Výstavním prostoru Vystavovatele, ani kontakty účastníků (leady) či dosah příspěvků.

4.5. Vystavovatel se zavazuje dodržovat pokyny Pořadatele a další pravidla, spojená s příchodem a odchodem.

4.6. Pro vyloučení pochybností platí, že v případě prodlení Vystavovatele s úhradou jakékoliv dohodnuté ceny dle Smlouvy či těchto VOP, má Vystavovatel oprávnění jej nevypustit do Areálu či jej z Areálu vykázat.

 

5. POŽADAVKY NA STÁNEK A VÝSTAVNÍ PLOCHU

5.1. V případě, že realizaci a výstavbu Stánku bude provádět Vystavovatel, zavazuje se

5.1.1. poskytnout Pořadateli nejpozději do 30 dní před zahájením Akce půdorys a čelní pohled stánku spolu s vyznačením výškových dominant a zakótováním umístění přívodu energií ke schválení;

5.1.2. zajistit realizaci obvodových stěn (s výjimkou Výstavní plochy s ostrovním umístněním) v minimální výšce 2,5 metrů;

5.1.3. dodržovat Předpisy, technické podmínky areálu a související podmínky, které se týkají Výstavní plochy;

5.1.4. dodržovat pokyny Pořadatele či jím pověřené osoby s ohledem na stavební a technické provedení Stánku.

5.2. Vystavovatel je povinen dodržovat v průběhu montáže, po celou dobu konání Akce a v rámci demontáže bezpečnostní, hygienické, protipožární, ekologické a další obecně závazné právní předpisy a vnitřní normy platné v rámci Výstaviště Praha Holešovice a zásady manipulace s veškerým technickým zařízením a hořlavinami. Dále je povinen respektovat příslušné protipožární předpisy platné pro jednotlivé výstavní prostory a pokyny odpovědných pracovníků požární asistenční služby a pracovníků Pořadatele či bezpečnostních pracovníků areálu Výstaviště Praha Holešovice.

5.3. Vystavovatel nesmí ve své expozici ani v prostoru výstaviště skladovat nebo používat žádné hořlavé látky, výbušniny, jedy a jiné zdraví škodlivé látky.

5.4. Po dobu konání veletrhů i při jejich montáži a demontáži platí ve všech krytých prostorách areálu zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

5.5. Vystavovatel odpovídá za stav elektroinstalace příslušného stánku (expozice) včetně stavu elektrospotřebičů. Elektroinstalační práce může provádět pouze osoba s platným oprávněním k této činnosti. Vystavovatel je povinen mít na realizované rozvody elektřiny platnou revizi od autorizovaného revizního technika.

5.6. Vystavovatel je povinen používat k chůzi vyhrazených cest a komunikací. Únikové cesty, prostory u elektrických rozvaděčů, uzávěrů vody, vnitřních odběrních míst (hydrantů) je vystavovatel povinen udržovat volné.

5.7. Stánek a související propagační materiály je Vystavoval oprávněn likvidovat a vyklidit až v okamžiku skončení Akce, a to nejpozději do 20:00 posledního dne Akce, po domluvě s Pořadatelem do 23:00. V rámci této povinnosti se Vystavovatel zavazuje navrátit Výstavní plochu v původní stav a zanechat jej prostého znečištění.

5.8. Vystavovatel je oprávněn měnit dohodnuté parametry Stánku pouze na základě předchozího souhlasu Pořadatele.

 

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena za poskytnutí Výstavní plochy a souvisejících služeb bude hrazena následujícím způsobem:

6.1.1. Vystavovatel se zavazuje uhradit zálohu za Cenu do 5 dní od uzavření Smlouvy, a to ve výši určené ve Smlouvě;

6.1.2. zbytek Ceny se zavazuje Vystavovatel uhradit nejpozději do 30 dní od uzavření Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou výslovně jinak.

6.2. Za úhradu se považuje okamžik připsání částky na účet Pořadatele.

6.3. Veškeré ceny dle těchto VOP a Smlouvy jsou uváděny bez DPH, které k nim bude připočteno v zákonné výši.

6.4. Veškeré ceny dle těchto VOP budou hrazeny na základě faktur Pořadatele, a to se splatností 14 dní, pokud z těchto VOP nevyplývá jinak.

 

7. UTVRZENÍ POVINNOSTÍ

7.1. V případě prodlení Vystavovatele s úhradou jakékoliv ceny, odměny, částky či pohledávky dle Smlouvy či těchto VOP, vzniká Pořadateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení přesahujícího 30 dní se zvyšuje smluvní pokuta na 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. Vystavovatel taktéž v takovém případě uhradí Pořadateli paušální náklady za každou výzvu k úhradě, a to ve výši 1500,- Kč za každou takovou výzvu.

7.2. S ohledem na závazky Pořadatele vůči vlastníkovi areálu, v rámci kterého se nachází Výstavní plocha, vzniká v případě prodlení Vystavovatele s likvidací a vyklizením Výstavní plochy ve lhůtě dle odst. 5.1 VOP Pořadateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč za každou započatou hodinu prodlení se splněním předmětné povinnosti.

7.3. S ohledem na závazky Pořadatele vůči ostatním vystavovatelům, vniká Pořadateli v případě porušení povinností uvedených v odst. 4.1 VOP Vystavovatelem nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každé porušení, přičemž tato sankce může být ukládána opakovaně.

7.4. Uplatněním či uhrazením smluvní pokuty dle těchto VOP není dotčen nárok
Pořadatele na náhradu újmy.

 

8. TRVÁNÍ SMLOUVY

8.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku jejího Splnění.

 

9. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

9.1. Smluvní strany mohou ukončit Smlouvu dohodou.

9.2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou Smluvní stranou. Pro vyloučení pochybností se za podstatné porušení Smlouvy dle těchto VOP považuje:

9.2.1. neuhrazení zálohy dle odst. 7.1.1 VOP v termínu její splatnosti;

9.2.2. opakované porušení ustanovení odst. 4.1 ze strany Vystavovatele;

9.2.3. nedodržování Předpisů a dalších technických a bezpečnostních předpisů a pokynů ze strany Poskytovatele;

přičemž pro vyloučení pochybností platí, že

9.3. Vystavovatel je oprávněn ukončit tuto Smlouvu výpovědí za dodržení storno podmínek uvedených v tomto odstavci. V případě, že Vystavovatel ukončí Smlouvu výpovědí před jejím splněním, zavazuje se uhradit Pořadateli storno poplatek ve výši:

9.3.1 25 % z Ceny v případě výpovědi doručené do 91 dnů před začátkem Akce;

9.3.2. 50 % z Ceny v případě výpovědi doručené od 31 dnů do 90 dnů před začátkem Akce;

9.3.3. 100 % z Ceny v případě výpovědi doručené do 30 dnů před začátkem Akce.

 

10. ODPOVĚDNOST A NÁHRADA ŠKODY

10.1. Pořadatel v maximální možné míře povolené zákonem vylučuje svoji povinnost k náhradě újmy, která může Vystavovateli v souvislosti se Smlouvou vzniknout.

 

11. PRÁVNÍ REŽIM

11.1. Tyto VOP a Smlouva, která podle VOP vznikne, se řídí českým právem, a to zejména Občanským zákoníkem, a to v případě, že by Smlouva obsahovala mezinárodní prvek.

 

12.1. ŘEŠENÍ SPORŮ

12.1. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory smírně. Pakliže se nepodaří případný spor řešit smírně, sjednávají si smluvní strany příslušnost českých soudů dle sídla Pořadatele, které bude věc řešit podle českého práva.

 

13. DORUČOVÁNÍ A KOMUNIKACE

13.1. Pro vyloučení pochybností platí, že pokud zákon nevyžaduje, aby určité právní jednání proběhlo v listinné podobě, domluvily se Smluvní strany, že postačí e-mail odeslaný z adresy uvedené v rámci Smlouvy.

 

14. SALVÁTORKSÁ KLAUZULE

14.1. V případě, že vyjde najevo, že některé ustanovení VOP či Smlouvy je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůli Smluvních stran neúčinným nebo jakkoliv neaplikovatelným, nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (např. z důvodu změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení VOP či Smlouvy.

14.2. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení jiným ustanovením tak, aby byl zachován a naplněn účel VOP či Smlouvy. 

 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Vystavovatel na sebe přebírá nebezpeční změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

15.2. Pořadatel je oprávněn postoupit práva založená Smlouvou na třetí osobu.

15.3. Tyto VOP jsou účinné od 1. 4. 2024.