Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

1. CO JE TOTO ZA DOKUMENT?

V rámci prodeje vstupenek (a partner pro vystavovatele) potřebujeme Vaše osobní údaje k tomu, abychom mohli Vám vstupenky dodat (či s Vámi prostě uzavřít smlouvu) a vy se zúčastnit našich akcí. V souvislosti s tím tak dochází ke zpracování osobních údajů, přičemž v tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme.

2. KDO JSTE?

Jsme obchodní společnost EDU CREW s.r.o., IČO 061 88 001, se sídlem U Bechyňské dráhy 2932, 390 02 Tábor, zapsaná pod sp. zn. C 26380 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích a jsme pořadateli Czech Online Expo.

3. CO V TOMTO DOKUMENTU NALEZNU?

V tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s prodejem vstupenek na Czech Online Expo, jakož i v souvislosti s Vaší účastí na naší akci, popřípadě související s pronájmem plochy pro vystovavatele.

4. CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje jsou informace, které o Vás zpracováváme. Jedná se tedy o informace, které nám buď sami sdělíte, nebo je o Vás nějakým způsobem získáme (např. při používání naší aplikace). Samotné osobní údaje se pak dělí do jednotlivých kategorií, které mohou být např.:

Kategorie

Příklad

Identifikační údaje

Např. jméno, příjmení, titul, přezdívka.

Adresní údaje

Např. název obce, ulice, číslo popisné či evidenční číslo, PSČ.

Kontaktní údaje

Např. e-mail, telefonní číslo, přezdívka na sociálních sítích.

Platební údaje

Např. fakturační údaje či číslo účtu.

Informace o používání aplikace

Např. logy a aktivita v rámci služby.

Obsah komunikace

Např. obsah naší komunikace či Vašich zpráv.

Ne vždy dochází ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu. Vždy záleží na konkrétní situaci.

5. CO VÁS OPRAVŇUJE K TOMU MOJE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Buďte ujištěni, že Vaše osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s GDPR, a to vždy na základě platného právního titulu. Dle čl. 6 GDPR můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze v případě, že:

To, na základě čeho zpracováváme Vaše osobní údaje v konkrétním případě, naleznete níže.

6. JAK ZPRACOVÁVÁTE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE V PŘÍPADĚ NÁKUPU VSTUPENEK?

Pokud chcete zakoupit vstupenky na naši akci, potřebujeme k tomu Vaše osobní údaje. 

V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje za následujícími účely:

Účel

Rozsah

Právní titul

Doba zpracování

Uzavření smlouvy o prodeji vstupenek, včetně související komunikace a umožnění přístupu na akci

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Adresní údaje

Platební údaje

Nezbytnost pro splnění smlouvy (popřípadě oprávněný zájem správce v případě že zastupujete právnickou osobu)

Po dobu trvání smlouvy a následně 3 roky po jejím ukončení (základní údaje o smluvních vztahu po dobu 10 let)

Oslovování prostřednictvím e-mailu a telefonu ohledně nabídek produktů a služeb, které jsou obdobné zakoupeným produktům a službám

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Informace o zakoupených službách a produktech

Tzv. zákaznická výjimka

Po dobu trvání smlouvy a následně 3 roky po jejím ukončení

Zasílání nabídek, newsletterů, a dalších informací správce, včetně nabídek třetích stran a to upravených na míru dle toho, co by se Vám mohlo líbit

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Údaje o Vašich zájmech

Souhlas

Do odvolání souhlasu

 

Je Vašim svobodným rozhodnutím, jestli nám výše uvedené osobní údaje svěříte. Pravdou však je, že bez nich s Vámi nedokážeme uzavřít smlouvu a umožnit účast na naší akci. Pro nákup vstupenek není povinné nám udělovat souhlas se zasíláním obchodních sdělení – stejně tak můžete kdykoliv vyloučit i zákaznickou výjimku.

Zákon nám totiž umožňuje Vám (jako našim zákazníkům) zaslat newsletter, který se týká koupeného zboží – tedy vstupenek. V souvislosti s tím Vám budeme moc rádi zasílat bližší informace, které se týkají naší akce, včetně informací o řečnících, vystavovatelích a celkově o věcech, na které se můžete těšit, nebo které by se Vám mohly v souvislosti s akcí líbit.

7. JAK ZPRACOVÁVÁTE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE V PŘÍPADĚ PRONÁJMU REKLAMNÍ PLOCHY PRO STÁNKY?

V případě, že chcete na Czech Online Expo vystavovat svůj stánek, potřebujeme za tím účelem s Vámi uzavřít smlouvu. K uzavření a plnění takové smlouvy pak potřebujeme Vaše osobní údaje.

V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje za následujícími účely:

Účel

Rozsah

Právní titul

Doba zpracování

Uzavření smlouvy o pronájmu reklamní plochy k vystavování či obdobné smlouvy, včetně související komunikace

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Adresní údaje

Platební údaje

Nezbytnost pro splnění smlouvy (popřípadě oprávněný zájem správce v případě že zastupujete právnickou osobu)

Po dobu trvání smlouvy a následně 3 roky po jejím ukončení (základní údaje o smluvních vztahu po dobu 10 let)

Oslovování prostřednictvím e-mailu a telefonu ohledně nabídek produktů a služeb, které jsou obdobné zakoupeným produktům a službám

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Tzv. zákaznická výjimka

Po dobu trvání smlouvy a následně 3 roky po jejím ukončení

Zasílání nabídek, newsletterů, a dalších informací správce, včetně nabídek třetích stran a to upravených na míru dle toho, co by se Vám mohlo líbit

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Údaje o Vašich zájmech

Souhlas

Do odvolání souhlasu

Je Vašim svobodným rozhodnutím, jestli nám výše uvedené osobní údaje svěříte. Pravdou však je, že bez nich s Vámi nedokážeme uzavřít smlouvu a umožnit účast na naší akci. Pro uzavření smlouvy není povinné nám udělovat souhlas se zasíláním obchodních sdělení – stejně tak můžete kdykoliv vyloučit i zákaznickou výjimku.

8. PO JAKOU DOBU ZPRACOVÁVÁTE MOJE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu, nikdy ne déle, než opravdu potřebujeme. Veškeré doby zpracování naleznete vždy u příslušného účelu výše.

9. KOMU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPŇUJETE?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme třetím osobám pouze v případě, že nám to ukládá zákon, nebo k tomu dochází na základě zpracovatelské smlouvy. Níže uvádíme kategorii příjemců, přičemž vždy Vám velmi rádi dáme konkrétní informaci o konkrétních příjemcích:

Příjemce

Účel zpřístupnění

Poskytovatel e-mailinového nástroje

Pro účely rozesílky našich e-mailů využíváme poskytovatele, jež se stará o jejich posílání.

Účetní software

Pro účely tvorby a správy dokladů využíváme služby třetích stran.

Účetní, daňový a právní poradci

S ohledem na naše zákonné povinnosti používáme služby třetích stran, které mohou mít k osobním údajům přístup.

Hostingová společnost

Vaše data jsou uložena u třetí strany, jež je v pozici zpracovatele osobních údajů.

 

10. JAKÁ MÁM PRÁVA SPOJENÁ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

S ohledem na skutečnost, že zpracováváme Vaše osobní údaje, máte vůči nám různá práva, o jejichž obsahu, podmínkách uplatnění a omezeních bychom Vás chtěli informovat.

10.1 Právo na přístup

Prakticky kdokoliv má právo nás oslovit a získat od nás potvrzení, zda zpracováváme či nezpracováváme jeho osobní údaje. Nadto máte kdykoliv právo požádat nás o bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů, jako jsou účely zpracování, kategorie dotčených údajů, příjemci, doba zpracování, Vaše práva apod.

Stejně tak máte právo od nás získat kopii veškerých osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Jediný důvod, proč bychom Vám neměli vyhovět, je situace, kdy by se to nepříznivě dotklo práv a svobod jiných osob, resp. subjektů údajů.

10.2 Právo na opravu

Pokud byste zjistili, že zpracováváme Vaše osobní údaje nepřesně (např. máme starou adresu, kontaktní údaje apod.), máte vždy právo nás požádat o to, abychom nepřesné údaje opravili, popřípadě doplnili na základě Vašeho dodatečného prohlášení.

10.3 Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po námi určenou dobu a poté je ihned mažeme. Vedle toho máte však právo nám napsat, abychom Vaše osobní údaje vymazali v případě, že nastane jeden z těchto důvodů

Ne ve všech případech Vám však můžeme vyhovět. Někdy existují důvody, pro které bychom si měli Vaše osobní údaje ponechat v případě, kdy je to nezbytné:

10.4 Právo na omezení zpracování

Pakliže nás o to požádáte, přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje, resp. je ponecháme uložené, ale jinak je zpracovat nebudeme. Tomuto právu se říká „právo na omezení zpracování“ a můžete ho využít pouze v následujících případech, kdy:

 

10.5 Právo na přenositelnost

V případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně a zpracování je založeno na souhlasu nebo nezbytnosti pro splnění smlouvy, máte právo na tzv. přenositelnost. Právo na přenositelnost Vám zaručuje, že údaje, které jste nám poskytli, Vám předáme v běžně používaném a strojově čitelném formátu, popř. tato data předáme jinému správci, kterého nám označíte.

10.6 Právo na námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu 

V případě, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování odůvodněnou námitku. V případě zpracování pro účely přímého marketingu nemusíte žádost odůvodňovat a my v souladu s GDPR ihned přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat. 

Tak je tomu například v případě, kdy Vám zasíláme obchodní sdělení o obdobných produktech či službách, které jste u nás nakoupili, tedy na základě tzv. zákaznické výjimky. Pokud si toto nepřejete, dejte nám vědět na mail czechonlineexpo@czechonlineexpo.cz, popřípadě nám tuto informaci sdělte na příslušném místě při registraci či objednávce a my tak nebudeme činit, popřípadě s tím přestaneme. Stejně tak můžete v rámci našich obchodních sdělení použít odkaz pro odhlášení, který je uveden na konci e-mailu.

V ostatních případech máme právo Vaši námitku přezkoumat a posoudit, zda Vaše práva mají přednost před naším oprávněným zájmem.

10.7 Právo na odvolání souhlasu

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte samozřejmě právo souhlas kdykoliv odmítnout a vzít zpět. V takovém případě již nebudeme pokračovat s dalším zpracováním a pokud nám zákon v tom nebude bránit, tak Vaše osobní údaje smažeme.

Pokud však budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i na základě jiného právního titulu, nemáme povinnost (někdy ani nesmíme) dané osobní údaje smazat.

10.8 Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte pochopitelně právo obrátit se se stížností k dozorovému úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

11. JAK MOHU UPLATNIT VÝŠE UVEDENÁ PRÁVA?

Pakliže byste chtěli uplatňovat svoje práva, napište nám prosím na e-mail czechonlineexpo@czechonlineexpo.cz, popřípadě nastavení ve Vašem uživatelském účtu, pakliže to pro dané právo umožňuje.

12. PŘEDÁVÁTE OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EU?

Nepředáváme.

13. POUŽÍVÁTE V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ?

Nikoliv